Aktor/Sensor

Buzzer

External Sensor Adapter

Externer Sensor Adapter dreifach

Lautsprecher, 8 Ohm, 0, 5 Watt

Mikrofon

PIR Bewegungsmelder

Reed Relais

Taster

Taster doppelt

Taster entprellt

Umschalter